Gemeente Utrecht zal doorgaan met de huidige opvang en begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers. Volgens wethouder Kees Diepeveen (Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning) wordt die breed gedragen in de stad: "We leggen ons er niet bij neer dat gemeenten financieel moeten opdraaien voor niet sluitend rijksbeleid."

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) brak maandag onverwacht de onderhandelingen rondom het bed-bad-brood akkoord af. Volgens hem was het struikelblok de weigering van een aantal gemeenten op hun eigen opvang te sluiten. Dat zou ondermijnend werken voor een effectieve terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dijkhoff stopt nu de financiële ondersteuning die gemeenten krijgen voor die opvang. Ook wil hij de wet zo veranderen, dat hij sluiting van de gemeentelijke opvanglocaties kan afdwingen.

Commissie
De gemeente Utrecht zag nog mogelijkheden om te komen tot overeenstemming en uitvoerbare afspraken naar aanleiding van het coalitieakkoord van april 2015. “Het vraagstuk blijft bestaan dat mensen zonder rechtmatig verblijf en/of recht op rijksopvang op straat terecht komen. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Het is cruciaal dat rijk en gemeenten op een lijn komen bij deze en andere belangrijke onderwerpen op het gebied van migratie en asiel. Ik stel voor dat een commissie van wijzen gaat kijken naar de aanpak van het rijk en van gemeenten”, zegt Diepeveen.

De commissie moet een advies uitbrengen dat de basis vormt voor het maken van afspraken voor de volgende kabinetsperiode en moet zich niet beperken tot de bed-bad-brood voorzieningen. “De commissie moet zich ook uitspreken over bijvoorbeeld de huisvesting van statushouders en over het voorgenomen boetesysteem van het rijk voor gemeenten die niet aan hun taakstelling voldoen. En de wijze waarop gemeenten en COA samenwerken rondom het vinden en afschalen van opvangvoorzieningen voor asielzoekers.”